Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is passend onderwijs gestart. Vanaf deze datum heeft elk schoolbestuur “zorgplicht”. Dit wil zeggen dat besturen wettelijk verplicht zijn alle kinderen passend onderwijs te bieden.

Waarom Passend onderwijs:

Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs.

Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk te bieden voor iedere leerling.

 

Beheersing van de geldstroom:

Niet elke school hoeft alle kinderen toe te laten. Kan je als school geen passend onderwijs geven, dan zoekt de school binnen het samenwerkingsverband een school die dat wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. Samen met ouders en het samenwerkingsverband wordt onderzocht welke onderwijsvorm en welke school het best passend is bij de hulp- of leervraag van het kind.

 

Samenwerken:

Scholen voor regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) in de regio vormen een samenwerkingsverband. Doel is dat voor alle leerlingen een passend onderwijsprogramma wordt geboden.

 

Het Samenwerkingsverband legt afspraken vast in het ondersteuningsplan over:

De basisondersteuning die alle scholen kunnen bieden.

De verwijzing naar het speciaal onderwijs.

De terugplaatsing na de plaatsing in het (v)so.

De verdeling van financiën.

De resultaten die het samenwerkingsverband wil halen.

Instellingen cluster 1 en 2 hebben een landelijk dekkend onderwijsaanbod en een eigen toelatingsprocedure voor leerlingen met een visuele, auditieve of communicatie beperking.

De samenwerkingsverbanden maken afspraken met de instellingen voor de begeleiding van deze leerlingen in het reguliere onderwijs.


Samenwerkingsverband BePO

Wij werken nauw samen met de samenwerkingsverband passend onderwijs. Voor regio Tiel is dit samenwerkingsverband (swv) BePO. www.swvbepo.nl

Wie zijn zij?

Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs bestaat uit vijftien schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO3 en SO4) in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Neder-Betuwe en Tiel.
Zo'n 1250 leerkrachten verzorgen passend onderwijs voor ongeveer 15.000 leerlingen in 85 scholen.

Wat doen zij?

Met elkaar geven ze inhoud en vorm aan het uitgangspunt:
Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben.
Door gericht met elkaar samen te werken vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen.
BePO zal de bestaande onderwijsvoorzieningen verder op elkaar afstemmen en de ontwikkeling van nieuw aanbod stimuleren als blijkt dat daaraan behoefte is. Zodra een school wil weten of, en zo ja welke ondersteuning er voor een kind beschikbaar is, geeft BePO daarover een weloverwogen advies. Daarnaast is het de taak van BePO bij te dragen in de financiering van deze voorzieningen en toe te zien op de kwaliteit van de geboden diensten.

Met wie werken zij samen?

De zorg voor kinderen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Daarom werkt BePO samen met bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening en maatschappelijk werk.
Daarnaast voeren de zes betrokken gemeenten en de schoolbesturen een op overeenstemming gericht overleg, zodat steeds helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Het is namelijk de bedoeling dat het beleid en het werk van alle betrokken partijen elkaar aanvullen en versterken.


BVS-schooladvies

Naast de ondersteuning van de BePO kunnen wij ook als vrijeschool ondersteuning vragen bij BVS -school advies.

BVS-schooladvies (statutair de Begeleidingsdienst voor vrijescholen), gevestigd in Utrecht, is een onderwijsadviesbureau met kennis en expertise van vrijeschoolonderwijs. Zij levert diensten aan scholen door het hele land. Zij adviseren en staan de scholen bij in de zorg voor de leerling, begeleiding van leraren, verzorgen cursussen voor lerarenteams en richten zich op advisering en coaching op organisatie en beleidsniveau.

BVS ondersteunt de ontwikkeling van jonge mensen in hun menswording. Alles wat ze doen staat in het licht van menswording; ze onderzoeken het en passen het toe in hun werk. Ze bundelen kennis en expertise op het gebied van menswording en stellen dit beschikbaar. Iedereen die bij de ontwikkeling van jonge mensen betrokken is, vindt bij ons de kennis en expertise die ze nodig heeft. BVS voert hun missie niet uit door direct met kinderen te werken, maar met de scholen, de ouders en met de mensen die in die scholen werken. Drijvende krachten zijn enthousiasme en kunstzin(nigheid). Ze vormen een bron van waaruit veel leraren, intern begeleiders, bestuurders, ouders en pedagogisch medewerkers hun werk met de kinderen kunnen uitvoeren.

www.bvs-schooladvies.nl

 

Klachten:

Wanneer er klachten zijn over het passend onderwijs op uw school dan kunt u terecht bij

www.geschillenpassendonderwijs.nl

 

Johannesschool Vrijeschool Tiel Priorlaan 3 4003 AP Tiel Tel: 0344 615 313 E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Colofon