Voortgezet onderwijs

Het vrijeschoolonderwijs omvat de kleuterklas en daarna de klassen 1

t/m 12.  Daarom gaat een deel van de leerlingen naar klas zeven van de “bovenbouw” van het vrijeschoolonderwijs in Nijmegen: Het Karel de

Grote College of naar de Vrijeschool-leerroute in Culemborg. 

Op de bovenbouw kunnen de leerlingen VMBO-, HAVO- of

VWO-examen doen. 

 

Leerlingen die naar het voortgezet onderwijs in Tiel en omstreken

gaan, hebben alle vaardigheden om aansluiting te vinden bij ieder

voor hen geschikte vorm van voortgezet onderwijs. De 6e klas

leerkracht draagt zorg voor een onderwijskundig rapport en zo nodig

mondelinge informatieoverdracht.

Johannesschool Vrijeschool Tiel Priorlaan 3 4003 AP Tiel Tel: 0344 615 313 E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Colofon